Sprzęt do zaopatrzenia nefrostomii jest refundowany w 100% do wysokości miesięcznego limitu określonego przez Ministerstwo Zdrowia. Limit wynosi 12 sztuk raz na miesiąc:

 • Y.04.01.WM - worek do zbiórki moczu z odpływem do 12 szt. - limit 6,5zł /szt 
 • Y.04.01.WU - worek jednoczęściowy urostomijny do 12 szt. - limit 16zł /szt

Pacjent może otrzymać drugie zlecenie na paski lub pasek mocująco-ochronny do worków do zbiórki moczu raz na 6 miesięcy

 • Y.05.01.MO - pasek mocująco-ochronny do worków do zbiórki moczu 1 szt. - limit 25 zł
 • Y.05.01.PM - paski mocujące do worków do zbiórki moczu do 2 szt. -  limit 25zł

 

KROK PIERWSZY: UZYSKANIE ZLECENIA NA SPRZĘT DO ZAOPATRZENIA NEFROSTOMII:

Zlecenie na sprzęt do zaopatrzenia nefrostomii wystawia osoba uprawniona, wskazana w Wykazie Wyrobów Medycznych Wydawanych Na Zlecenie: Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie urologii lub urologii dziecięcej; Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii lub neurologii dziecięcej; Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie nefrologii; Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej; Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej; Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej; Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie medycyny rodzinnej; Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie pediatrii; Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych; Felczer ubezpieczenia zdrowotnego; Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu; Lekarz spełniający wymagania do wykonywania świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, realizowanych w warunkach domowych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie wykonywania tych świadczeń; Pielęgniarka lub położna, o której mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej; Kontynuacja zlecenia przez pielęgniarkę lub położną, o której mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, przez okres do 6 miesięcy od dnia określonego w dokumentacji medycznej.

Pierwszy wniosek/ zlecenie na sprzęt do zaopatrzenia nefrostomii otrzymasz po zabiegu założeniu nefrostomii.

Jakie dane powinno zawierać Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne (sprzęt do zaopatrzenia nefrostomii)?

Zlecenie powinno zawierać dane osobowe pacjenta, datę wystawienia zlecenia, imię, nazwisko i numer prawa wykonywania zawodu osoby wystawiającej zlecenie, a także:

 • numer identyfikacyjny zlecenia/kod kreskowy zlecenia;
 • nazwę, adres placówki ochrony zdrowia wystawiającej zlecenie (forma nadruku lub pieczątki);
 • kod przysługujących pacjentowi uprawnień dodatkowych, np. 47ZN, 47DN wraz z informacją nt. dokumentu potwierdzającego to uprawnienie;
 • wskazanie wyrobu medycznego: do zaopatrzenia nefrostomii + podanie nazwy wyrobu medycznego: worki do zbiórki moczu lub w równowartości ich nabycia inny sprzęt urologiczny;
 • kod w klasyfikacji ICD-10;
 • określenie przysługującej liczby sztuk na miesiąc;
 • określenie nazwy pierwszego miesiąca zaopatrzenia oraz podanie liczby miesięcy, na które wystawione jest to zlecenie.

UWAGA: Jeśli korzystasz z uprawnień dodatkowych, takich jak 47ZN, 47ZND, 47DN, zabierz na wizytę do lekarza/pielęgniarki orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inny dokument równoważny z orzeczeniem, a jeśli jest to 47DN także zaświadczenie lekarskie. 

O ilości miesięcznego zaopatrzenia w wyroby medyczne decyduje każdorazowo osoba uprawiona do wystawienia zlecenia (art. 47c ust. 1b Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej). 

 

KROK DRUGI – REALIZACJA ZLECENIA

Zlecenie, które ma nadany numer identyfikacyjny/kod kreskowy, może zostać zrealizowane w dowolnie wybranym przez pacjenta sklepie medycznym, który ma podpisaną umowę z NFZ na realizację sprzętu do zaopatrzenia nefrostomii w ramach refundacji. Lista sklepów medycznych posiadających umowę jest dostępna telefonicznie pod nr 790 420 069 / 790 420 068. 

 

Zlecenie na sprzęt do zaopatrzenia nefrostomii jest wystawiane na okres do 12 miesięcy. Może zostać jednorazowo zrealizowane na okres do 6 miesięcy, tj. np. na 1, 2, 3, 4, 5 lub 6 miesięcy. Jeśli zlecenie wystawione jest na okres dłuższy niż bieżąca realizacja, zlecenie pozostaje w wybranym przez pacjenta sklepie medycznym i stanowi podstawę do zrealizowania kolejnych miesięcy zaopatrzenia w tym samym sklepie medycznym.

Jeśli pacjent chce zmienić sklep, w którym rozpoczęła się realizacja wystawionego zlecenia, może taką potrzebę zgłosić do NFZ (osobiście lub pisemnie), z prośbą o anulowanie tych miesięcy ze zlecenia, na które jeszcze nie odebrano zaopatrzenia. Anulowania może dokonać także lekarz, który wystawił dane zlecenie poprzez system NFZ. Wtedy pacjent powinien udać się do lekarza/pielęgniarki po nowy druk zlecenia z nadanym numerem identyfikacyjnym/kodem kreskowym i dopiero wówczas może zrealizować zlecenie w innym sklepie medycznym.

Osoba odbierająca zaopatrzenie nefrostomijne musi potwierdzić odbiór czytelnym podpisem (imię i nazwisko) wraz z podaniem swojego numeru PESEL.  

Tak, możesz skorzystać z wygodnej formy zaopatrzenia drogą wysyłkową do miejsca zamieszkania. W tym celu skontaktuj się z nami pod nr telefonu 790 420 069 / 790 420 068 podając nr zlecenia i swój PESEL. Koniecznie podaj adres, na który ma zostać wysłane zaopatrzenie nefrostomijne, numer telefonu do kontaktu oraz wskaż produkty, które chcesz otrzymać w ramach refundacji. W okresie pandemii nie jest wymagane potwierdzenie odbioru paczki. 

Refundowany sprzęt do zaopatrzenia nefrostomii dostarczymy na wskazany adres bezpłatnie za pośrednictwem firmy kurierskiej. Kurierzy są upoważnieni do pobrania dokumentu potwierdzenia odbioru od osoby odbierającej paczkę ze sprzętem do zaopatrzenia nefrostomii. Taki dokument jest dołączony do każdej przesyłki i osoba odbierająca paczkę musi podpisać się na nim czytelnie imieniem i nazwiskiem oraz podać swój numer PESEL. Dane te są wymagane przez NFZ i niezbędne do uzyskania refundacji za przesłany sprzęt.  

W razie pytań prosimy o kontakt na nr tel. 790 420 069 / 790 420 068.

W okresie pandemii koronawirusa (COViD-19) możliwe jest skorzystanie z tzw. teleporady, która pozwala pacjentowi na pozostanie w domu: ,,W celu minimalizacji ryzyka transmisji infekcji COViD-19 poprzez ograniczanie osobistych kontaktów z pacjentami, na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 roku sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz zarządzenia Nr 177/2019/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie warunków zawierania i realizacji świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, możliwe jest udzielanie świadczeń w postaci teleporady w zakresach lekarza POZ, pielęgniarki POZ i położnej POZ.”

Teleporada może zostać udzielona w sytuacji, gdy zakres niezbędnych do zrealizowania czynności na rzecz pacjenta nie wymaga osobistej obecności personelu medycznego. Taka sytuacja może mieć miejsce np. przy kontynuacji zlecenia u pacjenta z nefrostomią. Jest to rozwiązanie bezpieczne, stanowi ogromne ułatwienie dla pacjentów, a zarazem w znacznym stopniu odciąża publiczny personel medyczny.

W ramach teleporady pacjent otrzyma numer zlecenia, którym posłuży się podczas jego realizacji.

 • WYSTARCZY podać numer zlecenia, uzyskany podczas teleporady (telefonicznie/mailowo) do realizatora tj. sklepu  medycznego, wraz z podaniem numeru PESEL, by zrealizować pacjentowi jego zlecenie na refundowane wyroby medyczne – a to z kolei może się odbyć wygodnie i bezpiecznie KURIEREM do domu pacjenta. W takiej sytuacji nie jest wymagany wydruk zlecenia z przychodni.

Od dnia 1 lipca 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uproszczonego wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie w przypadku kontynuacji zlecenia.

Oznacza to, że od dnia 1 lipca 2020 r. w przypadku kontynuacji zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie, lekarz wystawia kontynuację wyłącznie za pośrednictwem usług elektronicznych Narodowego Funduszu Zdrowia, na uproszczonym wzorze zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Uproszczony wzór został opublikowany w Dz. U. z 2020 r. poz. 28.

Zgodnie z Art. 18. ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” z dn. 4 listopada 2016 r (Dz.U. z 2016 r., poz.1860) dzieci do 18 r.ż. mogą skorzystać z zaopatrzenia w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie, czyli np. sprzęt do zaopatrzenia nefrostomii, na specjalnych zasadach. Oznacza to, że mogą zakupić większą ilość potrzebnego sprzętu, z proporcjonalnie większą dopłatą NFZ. Sprzęt do zaopatrzenia nefrostomii jest refundowany w 100% ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

Kiedy przysługuje takie świadczenie?

Możliwość skorzystania z przywilejów Ustawy przysługuje dzieciom do lat 18, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Jakie dokumenty są potrzebne by zrealizować świadczenie 47DN?

 • Zaświadczenie lekarza POZ lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego z II stopniem specjalizacji lub tytułem specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii lub pediatrii potwierdzające niepełnosprawność, otrzymane w szpitalu lub placówce medycznej;
 • Prawidłowo wystawione zlecenie na wyroby medyczne;
 • Karta informacyjna (wypis ze szpitala) uwzględniająca zakres wykonanych świadczeń w ramach odbytego świadczenia.

Na podstawie ww. dokumentów potwierdzane jest zlecenie na comiesięczne zaopatrzenie. Comiesięczne zaopatrzenie może być potwierdzone w oddziałach Narodowego Funduszu Zdrowia lub w placówce szpitalnej, POZ przez lekarza upoważnionego do wystawiania zleceń na sprzęt do zaopatrzenia nefrostomii .

Personel medyczny (pielęgniarka) wspomaga rodziców w realizacji świadczeń, również od strony formalnej.

Kto decyduje o ilości sprzętu do zaopatrzenia nefrostomii na zleceniu?

O ilości miesięcznego zaopatrzenia w wyroby decyduje każdorazowo osoba uprawniona do wystawienia zlecenia (art. 47c ust. 1b).

Jak zrealizować zlecenie na wyroby do zaopatrzenia nefrostomii?

Zlecenia są realizowane w placówkach/sklepach medycznych (świadczeniodawców) zaopatrzonych w specjalistyczny sprzęt do zaopatrzenia nefrostomii.